Legjislacioni

Vlerësim i pasurive të paluajtshme.

– Ligji Nr. 90/2019 “Për rivleresimin e Pasurisë së Paluajtshme”

– Udhëzim Nr.2727, date 4.2.2020 për procedurat e zbatimit të Ligjit Nr. 90/2019 “Për rivlerësimin e Pasurisë së Paluajtshme” dhe percaktimin e tarifës së shërbimit.

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis

Ligji Nr.10440, datë 7.7. 2011 “Për vleresimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar.

– VKM nr. 686, datë 29.7.2015 për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (vnm) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore, e ndryshuar.

Per leje mjedisore të tipit A dhe B.

– Ligji Nr. 10081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar Ligji Nr. 10448, datë 14.07.2011, “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar.

– Ligji Nr. 10431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar

– VKM Nr. 538, datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga ose nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, e ndryshuar

– VKM Nr. 417, datë 25.06.2014, “Për miratimin e tarifave të lejeve të mjedisit”.

– VKM Nr. 419, Dt 25.06.2014, “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre”, e ndryshuar.